• 14 LUT 15
  • 0

  Wakacje z jogą i zabiegami

  Wspólnie z Akademią Jogi i Terapii Ruchem zapraszamy na jogiczny wypoczynek nad morzem.

  Ter­min: 13 20 czerwca 2015
  Miej­sce:  DW Polana w Łukę­ci­nie
  Koszt : 990 zł (osoby towa­rzy­szące – bez zajęć jogi – 686zł; dzieci do lat 4  – bezpłatnie, do 12 lat – 20% taniej)

   

  Pro­wa­dzący:
  Paweł Kamiń­ski – nauczyciel jogi, coach
  Iza­bela Kamińska – nauczyciel jogi, mgr fizjo­te­ra­pii

  Dom Wypo­czyn­kowy „Polana” poło­żony
  jest w lesie na krańcu Łukę­cina w odda­le­niu od cen­trum o około 800
  m, co gwa­ran­tuje ciszę i spo­kój. Ofe­ruje nowo­cze­śnie i wygod­nie
  urzą­dzone, prze­stronne pokoje. Do sze­ro­kiej piasz­czy­stej plaży
  (ca.250 m.) pro­wa­dzi przy­jemna droga przez las. Obiekt zezwala na
  pobyt gości ze zwie­rzę­tami za dodat­kową opłatą.

  Cena zawiera:

  • pobyt w DW Polana w pokoju 2 –oso­bowym (z tara­sem lub bez)

  • wcze­śniej­szy ter­min wpłaty zaliczki daje moż­li­wość wyboru pokoju – wszyst­kie pokoje są z łazienkami oraz posia­dają TV, czaj­nik elektryczny.

  • zaję­cia jogi z elementami rehabilitacji i coachingu – 2 razy dziennie 
  • wyży­wie­nie – 2 posiłki dzien­nie: śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje przy­go­to­wy­wane wg menu wege­ta­riań­skiego (+ryby)

  Możliwość odpłatnego korzystania z zabiegów terapii powięziowej metodą Bowena.

  Dojazd we wła­snym zakre­sie. Pokoje można zaj­mo­wać od godziny 14.00,
  zaczy­namy zaję­ciami jogi o godz. 16. W dniu wyjazdu koń­czymy
  śniadaniem o godz. 10.00.

  Na miej­scu dodat­kowo płatna obo­wiąz­kowa taksa klimatyczna.

  Pro­szę wziąć matę i pasek do jogi.

  Zapraszamy również osoby początkujące!

  ZAPISY – rezer­wa­cja miejsc i infor­ma­cje o zakwa­te­ro­wa­niu  w DW Polana:

  tel + 48 (91) 381 26 81, hasło „joga”

  biuro@polana.com.pl

  www.polana.com.pl

  Warun­kiem uczest­nic­twa jest wpłata zaliczki w wyso­ko­ści 200 zł na konto DW Polana:

  DOM WYPOCZYNKOWY POLANA
  ul. Piwna1 – Łuke­cin
  72 – 400 Kamień Pomor­ski
  98 9393 0000 0006 9342 3000 0010

  Reszta kwoty płatna prze­le­wem na wyżej podane konto lub na miej­scu w dniu przyjazdu.

  Informacje dotyczące zajęć jogi i terapii – tel. 602 301 411.

   

  Zostaw wiadomość →