• 01 GRU 18
  • 0

  Joga i Bowen nad morzem

  Termin:  15-22 czerwca 2019r.
  Miej­sce: DW Polana w Łukę­cinie, ul. Piwna 1
  Koszt : 1204 zł (osoby towa­rzy­szące – bez zajęć jogi  – 854 zł; dzieci do lat 4  – bezpłatnie, do 12 lat – 20% zniżki)

  Pro­wa­dzący:
  Paweł Kamiń­ski – nauczyciel jogi, coach, założyciel Akademii Jogi i Terapii Ruchem
  Iza­bela Kamińska – nauczycielka jogi, mgr fizjo­te­ra­pii, terapeutka powięziowa metodą Bowena

  Dom Wypo­czyn­kowy „Polana” poło­żony jest w lesie na krańcu Łukę­cina w odda­le­niu od cen­trum o około 800 m, co gwa­ran­tuje ciszę i spo­kój. Ofe­ruje nowo­cze­śnie i wygod­nie urzą­dzone, prze­stronne pokoje. Do sze­ro­kiej piasz­czy­stej plaży (ca.250 m.) pro­wa­dzi przy­jemna droga przez las. Obiekt zezwala na pobyt gości ze zwie­rzę­tami za dodat­kową opłatą.

  Cena zawiera:

  zaję­cia jogi z elementami rehabilitacji i coachingu – 2 razy dziennie
  – pobyt w DW Polana w pokoju 2 –oso­bowym (z tara­sem lub bez)
  wcze­śniej­szy ter­min wpłaty zaliczki daje moż­li­wość wyboru pokoju
  – wszyst­kie pokoje są z łazienkami oraz posia­dają TV, czaj­nik elektryczny.
  – wyży­wie­nie – 2 posiłki dzien­nie: śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje przy­go­to­wy­wane
  – korzy­sta­nie z infra­struk­tury ośrodka: boisk do gry w piłkę siat­kową i bad­min­tona, stołu do tenisa sto­ło­wego i pił­ka­rzy­ków, placu zabaw dla dzieci.

  Możliwość skorzystania z terapii Bowena za dodatkową opłatą.

  Dojazd we wła­snym zakre­sie. Zaczy­namy zaję­ciami jogi o godz. 16.00. W dniu wyjazdu koń­czymy śniadaniem o godz. 10.00.

  Na miej­scu dodat­kowo płatna obo­wiąz­kowa taksa klimatyczna.

  Pro­szę wziąć matę i pasek do jogi.

  Zapraszamy również osoby początkujące!

  ZAPISY – rezer­wa­cja miejsc i infor­ma­cje o zakwa­te­ro­wa­niu w DW Polana:

  tel + 48 (91) 381 26 81, hasło „joga z Kamińskimi”
  biuro@polana.com.pl
  www.polana.com.pl

  Warun­kiem uczest­nic­twa jest wpłata zaliczki w wyso­ko­ści 200 zł na konto DW Polana:

  88 1090 2659 0000 0001 3172 0620
  DOM WYPOCZYNKOWY POLANA
  ul. Piwna1 – Łuke­cin
  72 – 400 Kamień Pomor­ski

  Reszta kwoty płatna prze­le­wem na wyżej podane konto lub na miej­scu w dniu przyjazdu.

  Informacje dotyczące zajęć jogi:
  Tel. 602 301 411 (Iza) lub 601 352 734 (Paweł)
  www.akademiajogi.pl

  Zostaw wiadomość →