Posts Tagged ‘Izabela Szymańska’

Czym to jest rehabilitacja metodą Bowena? — wywiad

piątek, Marzec 22nd, 2013

Wywiad z Iza­belą Kamiń­ską (Szy­mań­ską) na temat Tech­niki Bowena — popro­wa­dził Tomek Paw­lik z www.miastorozwoju.pl

Czy słyszałeś o aurikuloterapii?

wtorek, Maj 18th, 2010

Czy sły­sza­łeś o aurikuloterapii?

Auri­ku­lo­te­ra­pia to jedna z form tera­peu­tycz­nego dzia­ła­nia na mikro­ko­smos orga­ni­zmu – zgod­nie z teo­rią soma­to­to­pii cały „kosmos” (orga­nizm) znaj­duje się na „micros” – okre­ślo­nej powierzchni ciała – w tym przy­padku ucha. Na uchu znaj­dują się recep­tory wszyst­kich narzą­dów i miejsc w ciele i wła­śnie tą drogą można na nie oddzia­ły­wać, a zara­zem czy­tać z nich o sta­nie zdro­wia. Mikro­ko­smos orga­ni­zmu można rów­nież odna­leźć na sto­pach, dło­niach, twa­rzy, tęczówce oka.

Z dostęp­nych źró­deł wynika, że auri­ku­lo­te­ra­pia ist­nieje już od 2500 lat – pierw­sze zmianki można odna­leźć w chiń­skiej książce „Żółty Cesarz”. Znano ją także w sta­ro­żyt­nym Egip­cie, Gre­cji i Rzymie.

W Euro­pie wie­dza o auri­ku­lo­te­ra­pii została roz­wi­nięta i usys­te­ma­ty­zo­wana przez dra Paul Nogiera. Opra­co­wał on mapę punk­tów na uchu odpo­wia­da­ją­cych orga­nom i stre­fom ciała oraz udo­sko­na­lił tech­niki zabiegowe.

Kształt mał­żo­winy ucha odzwier­cie­dla typowe poło­że­nie płodu w łonie matki. Nakła­da­jąc wyobra­że­nie płodu uło­żo­nego głową w dół na mał­żo­winę uszną, zobacz, że w obsza­rze płatka ucha znaj­dują się recep­tory głowy, oczu, uszu; recep­tory narzą­dów wewnętrz­nych są w obrę­bie muszli itd.

Punkty na uchu można sty­mu­lo­wać poprzez masaż opusz­kami pal­ców lub spe­cjal­nym punk­te­rem, jak rów­nież przy­kle­ja­nymi kul­kami magne­tycz­nymi, igłami, pro­mie­nio­wa­niem elek­tro­ma­gne­tycz­nym, laserem.

Zakres zabu­rzeń, w któ­rych ta tera­pia oka­zuje się pomocna, jest naprawdę impo­nu­jący – suk­cesy zano­to­wano mię­dzy innymi w walce z trą­dzi­kiem, cukrzycą, astmą, cho­robą wrzo­dową, sko­liozą, nad­ci­śnie­niem, bole­snym mie­siącz­ko­wa­niem, hemo­ro­idami… Tech­nika ta przy­nosi ulgę także w pro­ble­mach o pod­łożu psy­chicz­nym. Łago­dzi objawy bez­sen­no­ści, depre­sji i ner­wicy.  Auri­ku­lo­te­ra­pia zna­cząco wspiera osoby, które chcą zmo­dy­fi­ko­wać swój styl życia — pomaga w zma­ga­niach z nad­wagą i uza­leż­nie­niem od niko­tyny czy alkoholu!

Dobrze jest pro­fi­lak­tycz­nie i wspo­ma­ga­jąco regu­lar­nie maso­wać sobie uszy – można to robić samo­dziel­nie w cza­sie oglą­da­nia tele­wi­zji, cze­ka­nia w kolejce – w wielu momen­tach i miej­scach jest to moż­liwe. Masaż powi­nien być pro­wa­dzony od zewnętrz­nej do wewnętrz­nej czę­ści ucha –  punkt po punk­cie doci­śnij i wyko­naj parę ruchów okręż­nych w danym miejscu.

Jeśli potrze­bu­jesz pomocy w kon­kret­nym pro­ble­mie, warto sko­rzy­stać z usług auri­ku­lo­te­ra­peuty. Odnaj­dzie on „punkty aktywne”. Są one zazwy­czaj bole­sne, a ich obiek­tyw­nym wskaź­ni­kiem jest wystę­po­wa­nie odru­chu VAS, czyli Auto­no­micz­nego Odru­chu Naczy­nio­wego, cha­rak­te­ry­zu­ją­cego się zmianą siły pulsu – zwy­kle ulega on wzmoc­nie­niu pod­czas bodź­co­wa­nia „punktu aktyw­nego”, rza­dziej słab­nie.  Po zlo­ka­li­zo­wa­niu odpo­wied­nich „punk­tów aktyw­nych” tera­peuta doko­nuje wła­ści­wej ich stymulacji.

W Pol­sce jest nie­wiel­kie grono osób, które zaj­mują się auri­ku­lo­te­ra­pią. W roku 2009r. w War­sza­wie odbyło się szko­le­nie nt. auri­ku­lo­te­ra­pii zor­ga­ni­zo­wane przez Mię­dzy­na­ro­dową Aka­de­mię Reflek­so­lo­gii i Tera­pii Meri­dia­no­wych, popro­wa­dzone przez doświad­czo­nych auri­ku­lo­te­ra­peu­tów z Danii: Per Ben­nicke i Hanne Damm Corell. Uczest­ni­czyło w nim ponad dwudziestu reflek­so­lo­gów.

Iza­bela Szymańska

 

 

Creative Commons License
Czy sły­sza­łeś o auri­ku­lo­te­ra­pii by Iza­bela Szy­mań­ska is licen­sed under a Cre­ative Com­mons Uzna­nie autorstwa-Bez utwo­rów zależ­nych 3.0 Pol­ska License.
W opar­ciu o utwór dostępny pod adre­sem www.gabinetaloha.pl Per­mis­sions bey­ond the scope of this license may be ava­ila­ble at http://www.gabinetaloha.pl/czy-slyszales-o-aurikuloterapii/ Arty­kuł można roz­po­wszech­niać, pod warun­kiem poda­nia źródła(linku do tej strony) i autora  — www.gabinetaloha.pl