Przerwa techniczna. Aby zarezerwować zabieg, skorzystaj z formularza poniżej:

Promocja: Razem taniej

Zabieg Bowena dla 2 osób jednocześnie w cenie 100zł (zamiast 140zł)

 – 1 miejsce wolne – dopisz się do kogoś i korzystajcie z promocji

 – 2 wolne miejsca – możesz się zapisać z mężem/żoną, koleżanką/kolegą itd.

* W miarę możliwości zapisujemy pacjentów podwójnie – w gabinecie są 2 stanowiska oddzielone zasłoną.”

Nasza oferta

Technika Bowena

TECHNIKA BOWENA to miękka tera­pia manu­alna, która kon­cen­truje się na powię­zio­wym ukła­dzie prze­strzen­nym ciała, czyli na powią­za­niach i zależ­no­ściach mię­dzy  róż­nymi miej­scami w ciele, co daje więk­sze i trwal­sze efekty lecz­ni­cze niż dzia­ła­nie lokalne (przy­czyna bólu jest czę­sto gdzie indziej niż boli).

Tech­nika Bowena to forma neuro-mięśniowego prze­pro­gra­mo­wa­nia – bez mani­pu­la­cji sta­wami i kośćmi oraz bez agre­syw­nej sty­mu­la­cji mię­śni — na tech­nikę tera­peu­tyczną Bowena skła­dają się deli­katne ruchy “prze­ro­lo­wy­wa­nia” struk­tur mięśniowo-powięziowych. Pomię­dzy każdą sesją ruchów nastę­puje konieczna kil­ku­mi­nu­towa prze­rwa potrzebna, dla prze­two­rze­nia bodź­ców przez układ ner­wo­wych i sieć powięzi, w cza­sie któ­rej pacjent odpoczywa.

Pierw­szym zauwa­żal­nym efek­tem jest osią­gnię­cie przez osobę pod­daną tera­pii stanu głę­bo­kiego odprę­że­nia.  Czę­sto już po pierw­szym zabiegu odczu­walna jest poprawa kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej. Sesje tera­peu­tyczne trwa­jące ok. 50 min,  zaleca się powta­rzać w odstę­pach siedmiodniowych.

Przy­kła­dowe dole­gli­wo­ści, w któ­rych Tech­nika Bowena daje bar­dzo dobre rezul­taty to:

 • Bóle ple­ców, rwa kulszowa
 • Pro­blemy oddechowe
 • Kon­tu­zje spor­towe — zobacz: Sport Bowen
 • Pro­blemy sta­wowe — z bar­kiem, kola­nem, bio­drem, łokciem, nad­garst­kiem, sta­wem skokowym
 • Bóle głowy
 • Bez­płod­ność
 • Zabu­rze­nia tra­wie­nia, wzdęcia
 • Bie­gunki, zaparcia
 • Stres
 • Aler­gie
 • Pro­blemy ze sta­wem skroniowo-żuchwowym
 • Pro­blemy z nerkami
 • Chro­niczne zmęczenie
 • Mózgowe pora­że­nie dziecięce
 • Nie­po­kój
 • Kolki u nie­mow­ląt — zobacz: Baby Bowen
 • Bez­sen­ność
 • Zabu­rze­nia hormonalne
 • Dole­gli­wo­ści cią­żowe — zobacz: Bowen w ciąży
 • I inne…

Tech­niki Bowena nie należy łączyć z innymi tera­piami — należy zacho­wać odstęp mini­mum 5 dni prze­rwy od innych tera­pii przed i po zabiegu.

Zabiegi można wyko­ny­wać przez cienką, miękką odzież (np. baweł­niana koszulka i spodnie dresowe/krótkie spodenki).

 

„Bowen Tech­ni­que — it’s no mas­sage, it’s message”

 

Wywiad z mgr Iza­belą Kamiń­ską (dotych­czas Szy­mań­ską) doty­czący Tech­niki Bowena — posłu­chaj»>

BABY BOWEN

Baby Bowen to deli­katne i bez­pieczne zabiegi manu­alne dla nowo­rod­ków i niemowlaków.

 • Tera­peuta wyko­nuje deli­katne ruchy w okre­ślo­nych miej­scach na ciele dziecka, które roz­luź­niają napię­cia i sta­no­wią impuls dla mózgu, by uru­cho­mić mecha­ni­zmy home­ostazy (samonaprawy).
 • Tera­pia Bowena sku­tecz­nie roz­luź­nia prze­ponę, przez co jest sku­teczną tera­pią na kolki. Roz­luź­nie­nie powięzi prze­pony wspo­maga oddy­cha­nie i pro­cesy tra­wienne małego organizmu.
 • Roz­luż­nie­nie powięzi i mię­śni w cza­sie zabiegu uspo­kaja i uła­twia zasypianie.
 • Tera­pia odpo­wied­nia dla nie­mow­la­ków z nad­mier­nym lub obni­żo­nym napię­ciem mię­śnio­wym, asy­me­trią, dys­pla­zją stawu biodrowego.
 • Zapra­szamy na zabiegi Tech­niką Bowena rów­nież star­sze dzieci!

Wyko­nu­jemy bez­płatne zabiegi Baby Bowen na zaję­ciach jogi dla mam z dziećmi — we wtorki o 11.00 w Kato­wi­cach — szcze­góły»>

BOWEN W SPORCIE

W świe­cie sportu tera­pia Bowena staje się coraz bar­dziej popu­larna. Czo­łowi spor­towcy korzy­stają z zabie­gów Bowena nie tylko po to,  by leczyć urazy, ale rów­nież po to, by im zapo­bie­gać oraz popra­wić rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu po waż­nych zawodach.

Tera­pia Sport Bowen znaj­duje zasto­so­wa­nie w lecze­niu ura­zów spor­to­wych, tj.:

 • łokieć teni­si­sty
 • łokieć gol­fi­sty
 • zamro­żony bark
 • uszko­dze­nie struk­tur stawowych
 • skrę­ce­nie kostki
 • prze­cią­że­nia i ból

Im szyb­ciej zasto­suje się lecze­nie Tech­niką Bowena po zaist­nia­łym ura­zie, tym kró­cej trwa tera­pia — przy ostrych ura­zach naj­czę­ściej wystar­czy wyko­nać do 3 zabie­gów, prze­wle­kłe dole­gli­wo­ści wyma­gają zwy­kle dłuż­szej terapii.

Spor­towcy korzy­sta­jący regu­lar­nie z zabie­gów Tech­niki Bowena zauwa­żająpoprawę wytrzy­ma­ło­ści, mniej­szą ura­zo­wość, więk­szą zdol­ność kon­cen­tra­cji i lep­szą kon­trolę nad stre­sem, co skut­kuje poprawą wyni­ków sportowych.

BOWEN W CIĄŻY 

Tera­pia metodą Bowena jest jedną z nie­licz­nych, które można sto­so­wać w cza­sie ciąży. Przy­go­tuj ciało do łagod­nego porodu z Tech­niką Bowena!

Korzy­ści, jakie daje Bowen w ciąży:

 • Usuwa bóle krzyża i pleców
 • Pomaga przy pro­ble­mach z bezsennością
 • Uspo­kaja i relaksuje
 • “Rów­no­waży” mied­nicę
 • Łago­dzi typowe dole­gli­wo­ści cią­żowe (zapar­cia, hemo­ro­idy, refluks itp.)
 • Może pomóc dziecku przy­jąć pra­wi­dłowe uło­że­nie w macicy

Zabiegi wyko­nuje się przez cienką odzież, na sie­dząco lub w leże­niu bokiem, tyłem.

Zachę­camy do pro­fi­lak­tyki zdro­wot­nej i relak­sa­cji w okre­sie ciąży  —  okres pre­na­talny jest zna­czący w życiu czło­wieka, a dobre samo­po­czu­cie matki w okre­sie ciąży odczu­walne jest przez dziecko.

Pole­camy zaję­cia jogi dla kobiet w ciąży — szcze­góły»>