Joga i Bowen nad morzem

Termin: 18 – 25 czerwca 2016
Miej­sce: DW Polana w Łukę­cinie, ul. Piwna 1
Koszt : 1059 zł (osoby towa­rzy­szące – bez zajęć jogi  – 749 zł; dzieci do lat 4  – bezpłatnie, do 12 lat – 20% zniżki)

Pro­wa­dzący:
Paweł Kamiń­ski – nauczyciel jogi, coach, założyciel Akademii Jogi i Terapii Ruchem
Iza­bela Kamińska – nauczycielka jogi, mgr fizjo­te­ra­pii, terapeutka powięziowa metodą Bowena

Dom Wypo­czyn­kowy „Polana” poło­żony jest w lesie na krańcu Łukę­cina w odda­le­niu od cen­trum o około 800 m, co gwa­ran­tuje ciszę i spo­kój. Ofe­ruje nowo­cze­śnie i wygod­nie urzą­dzone, prze­stronne pokoje. Do sze­ro­kiej piasz­czy­stej plaży (ca.250 m.) pro­wa­dzi przy­jemna droga przez las. Obiekt zezwala na pobyt gości ze zwie­rzę­tami za dodat­kową opłatą.

Cena zawiera:

zaję­cia jogi z elementami rehabilitacji i coachingu – 2 razy dziennie
– pobyt w DW Polana w pokoju 2 –oso­bowym (z tara­sem lub bez)
wcze­śniej­szy ter­min wpłaty zaliczki daje moż­li­wość wyboru pokoju
– wszyst­kie pokoje są z łazienkami oraz posia­dają TV, czaj­nik elektryczny.
– wyży­wie­nie – 2 posiłki dzien­nie: śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje przy­go­to­wy­wane
– korzy­sta­nie z infra­struk­tury ośrodka: boisk do gry w piłkę siat­kową i bad­min­tona, stołu do tenisa sto­ło­wego i pił­ka­rzy­ków, placu zabaw dla dzieci.

Możliwość skorzystania z terapii Bowena za dodatkową opłatą.

Dojazd we wła­snym zakre­sie. Pokoje można zaj­mo­wać od godziny 14.00, zaczy­namy zaję­ciami jogi o godz. 16.00. W dniu wyjazdu koń­czymy śniadaniem o godz. 10.00.

Na miej­scu dodat­kowo płatna obo­wiąz­kowa taksa klimatyczna.

Pro­szę wziąć matę i pasek do jogi.

Zapraszamy również osoby początkujące!

ZAPISY – rezer­wa­cja miejsc i infor­ma­cje o zakwa­te­ro­wa­niu w DW Polana:

tel + 48 (91) 381 26 81, hasło „joga z Kamińskimi”
biuro@polana.com.pl
www.polana.com.pl

Warun­kiem uczest­nic­twa jest wpłata zaliczki w wyso­ko­ści 200 zł na konto DW Polana:

88 1090 2659 0000 0001 3172 0620
DOM WYPOCZYNKOWY POLANA
ul. Piwna1 – Łuke­cin
72 – 400 Kamień Pomor­ski

Reszta kwoty płatna prze­le­wem na wyżej podane konto lub na miej­scu w dniu przyjazdu.

Informacje dotyczące zajęć jogi:
Tel. 602 301 411 (Iza) lub 601 352 734 (Paweł)
www.akademiajogi.pl

Tags: , , , ,